Thrace region costume pictures

Eliznik home > Bulgaria > costume > Thrace region costume pictures

Stara Zagora area

South East Trakia

Stara Zagora area

Stara Zagora area

Sliven area

Sliven area

Elhovo camel

Sliven area

Bourgas area

East Trakia

Bourgas area

Stara Zagora area

Kukeri, East Trakia

Kukeri, East Trakia

Kukeri, East Trakia

Kukeri, East Trakia

Stara Zagora

Yambol area

Kukeri, East Trakia

Sliven area

Stara Zagora

Sliven area

Bourgas area

Sliven area

South East Trakia

Colindari, East Trakia

Plovdiv area

Trakia

 

© Eliznik2005, Last updated Aug-06